em cũng chuyển từ ni sang ca. hien dang dùng 30D. sắp thêm 1 em 20D