Chúc cho box LF, ULF và Alt print ngày càng phát triển và càng có nhiều anh em Việt Nam tìm hiểu kỹ các kỹ thuật này.