Tấm này xem mà thấy cảm động cho 2 cha con người này quá. Có mấy ai hiểu đươc số phận của những làm nghề cá đâu !!