Em thấy DGcamera có bán loại này đấy bác.
http://www.mayanhso.vn/Pages/Index.asp?progID=81&SPPK=5