đọc qua 13 page,tỉnh cả người...cảm ơn tất cả các bạn :)