Mặt phẳng nét là mặt phẳng song song với sensor và chứa điểm lấy nét. Vùng DOF nằm giữa 2 mặt phẳng song song với mặt phẳng nét, khoảng cách thì bác tra trên net hoặc dùng chương trình tính. Như vậy...