Việc đóng lệ phí duy trì 4rum theo tôi là cần thiết, nhưng chúng ta chỉ nên để các thành viên tự nguyện đóng góp thông qua các chương trình ví dự như "Góp tay xây dựng ngôi nhà chung..." giống như...