Em có ý kiến:

1. Ngân sách để duy trì diễn đàn: Huy động từ các thành viên là hợp lý. Tuy nhiên không nên huy động tràn lan, ép buộc. Để việc đóng tiền hợp lý hơn, nên phân loại thành viên:"Chính...