Bác ơi thêm 1 chức năng để chọn on/off cái bài du dây (spam), em thấy có nhiều chủ đề hay, nhưng dài quá, vì các Bác vào ké bài, hay nói vẩn vơ trong đó.

Thêm chức năng sao cho mọi người đọc có...