e có 1 chút ý kiến ở 2 box e hay ra vào thường xuyên là box canon và box kỹ thuật hậu kì, e cảm thấy bây giờ có rất nhiều topic mở ra với chỉ 1 câu hỏi đơn giản hay mở ra chỉ để hỏi xem body này khác...