Màu lên ảo diệi quá bác có kéo gì thêm trong PS ko hay đây là màu gốc ạ?