Màu bác chụp lên kinh thật, cái này muốn in ra được như vầy thì sao ta, hihi