Mình đang phân vân em này với 50 F2 vè khoản dof để chụp chân dung. Lăn tăn quá