Bác Sanho đổ ảnh chung một setup/or preset trong lightroom thì phải, màu khô và gai đặc biệt là màu vàng? Bác thử với cách ngược lại xem, giảm sharp, clarity... vì lens macro đã nét gai sẵn rồi.