bác Sanhobien để màu bthg được ko, vào mấy cái topic tham khảo nhìn ảnh của bác mà e nhức hết cả mắt >"<