Mình thấy để tự nhiên nhìn có cảm xúc trong bức hình hơn.