Thấy danh sách đã đủ số nhưng vẫn chưa gút nên mình vẫn ghi tên xếp hàng...

1) SiriusB
2) maycatang
3) huyvd
4) apham
5) Bác Ha Nguyen
6) Scampi
7) Tudia
8) tamtung