Em thì thích tìm tòi khám phá. mua máy về vọc , đọc tất cả các bài viết trong Thread Nhíp Ảnh Cơ bản, giao lưu trao đổi kinh nghiệm . đó là không chuyên nghiệp nhé, còn bác Muốn chuyên nghiệp thì...