Theo em, trc' mắt bác nên tìm hiểu về "tam giác phơi sáng" : Khẩu - Tốc - Iso. Đây là kiến thức cơ bản nhất
Về kiến thức này, nếu bác đọc đc tiếng Anh, em đề nghị bác tìm cuốn "Understanding...