Em vẫn chưa thấy (hay là do em đọc chưa kỹ) về phần chế tài đối với:
- Người trúng đấu giá nhưng bỏ không mua
- Bid để nâng giá sản phẩm đấu