Như vậy chi phí sẽ do chủ topic đóng hay là người đấu giá thành công.