Anh ơi a còn dạy chụp và hậu kì không anh? học phí như thế nào vậy anh?