Thích nhất tấm cuối, chộp đúng khoảnh khắc bé đang cười !