Cảm ơn bác Nikonian2006 rất nhiều đã soạn bài viết Q&A này, XL đã stick lên trên đầu forum rồi.