F.Một số thắc mắc thường gặp trong box mua bán trong thờ gian vừa qua

1.Tại sao topic trong box mua bán bị mất.

Thông thường là do bị xóa vì vi phạm qui định box mua bán ( khác với...