Quy định Box Ảnh Cưới
----------

Điều 1 - Mục đích

Việc thay đổi cấu trúc Box Ảnh Cưới nhằm để phân biệt sự trộn lẫn giữa các thông tin và hình ảnh trao đổi của các thành viên so với các thông...