Em vào box Sony và một số thread trong đó, có cả thread em tạo nhưng không thể reply được, hệ thống báo em chưa đăng nhập, và chỗ điền user name password hiện ra. Khi em qua box khác thì lại hiện là...