Không biết năm nay lại có sự kiện như thế này không nhỉ