Em vẩn hay dùng con Nikon 28-105mm AFD ngon bổ siêu rẻ. Giá chỉ khoảng $100.