bài viết nhân văn, cố sống lương thiện cho thanh thản.