Thế thì giao cho khách file ảnh gốc lúc chưa chỉnh sửa.