Giờ thì anh đã hiểu tại sao cụ Hòn không giao K-3 cho chú chụp rồi! :P