Không có khung hình, cũmg không có tiếng bíp, khi dùng lens MF..