Dừng cũng được hệ lens này vừa phong phú vừa đủ xài rồi