Vấn đề bác pnphan đưa ra quả là hơi nhạy cảm, khó trả lời :LOL:
Dưng mà bọn Adobe ở xa hơn, nên không nóng bằng vấn đề những người mình có thể gặp hàng ngày ăn cắp của mình.
Em nghĩ là nên lập 1...