Mình đang tính hốt em 2470 Gm. Cảm nhận của bạn thế nào về em này?