Giáng Sinh năm nay em phải làm shipper ...

https://live.staticflickr.com/65535/50754997253_553f2840b4_b.jpg