10 năm rồi. Chỉ thấy kế hoạch đi. Không thấy kể chuyện về chuyến đi?