Em cũng đã từng mang máy lên VIC sửa, phần đợi thì đúng như bác chủ nói, hẹn một tuần có trả lời, nhưng tới lúc máy trở về với em cũng mất hơn một tháng. Chất lượng và chi phí thì không đánh giá vì...