Không post từ facebook được nên tôi tự xóa, vậy có pót được từ Flicker khg AD ?