máy móc chả quan trọng, quan trọng là lens. chứ lens ngon là đớp hic hic