không bác 180 gắn lên crop sẽ thành 288 (hệ số 1,6 ) không phù hợp với chụp chân dung nhé