Cảm ơn bạn Toại đã giúp tui được hiểu rõ thế nao là TTL và ETTL một cách rất ngắn gọn rõ ràng .Thân