Đầy cảm xúc! ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, đời người vô thường...