Khoảng khắc hiếm có. Thế mà bác lại chộp được. Bái phục.