ủa hình #1 dính frame trên đỉnh kìa, bác crop đi cho đẹp tấm ảnh ^^