CHơi lớp này thử đi: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=152604