Croplab có máy scan kodak và fuji. Cùng 1 phim scan ở 2 máy này khác nhau. Mang phim này sang LLab scan cho màu khác.
Máy phim đa phần cũ, đo sáng không chính xác. Chụp xong scan thấy hình không...