thành viên mới đang post count=0, nhờ các anh chi tiền bối chỉ dẫn