ảnh nhìn chất, màu ra đã quá... nhìn chảy cả nước miếng luôn rồi :)